پنیر چدار

پنیر اصیل و خوش طعم انگلیسی

بگو پنیر - پنیر چدار


موزارلای تازه - Fresh mozzarella

 

بگو پنیر ! - موزارلای تازهBlue cheese

بلو چیز

بگو پنیر ! - بلو چیز


Queijo Prato cheese

پراتو

بگو پنیر ! - پراتو

درباره پنیر آمریکایی و پنیر اسرم بیشتر بدانیم


American Cheese

پنیر آمریکایی 

بگو پنیر! - پنیر آمریکایی و اسرم


Butterkase cheese

 

باتر کیزه

بگو پنیر ! - باترکیزه


 


 

Go to top